بیماران دیالیزى بیمارستان اشرفى اصفهانى در تهران
530337