بیماران دیالیزى بیمارستان اشرفى اصفهانى در تهران
431946