بیماران دیالیزى بیمارستان اشرفى اصفهانى در تهران
451936